Hỗ trợ mua lại thiết bị

Hỗ trợ mua lại thiết bị

Hỗ trợ mua lại thiết bị

  Đối với thiết bị khách hàng đầu tư mới từ Công ty chúng tôi, Công ty Cổ phần Tek&Mac chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mua lại thiết bị trong các trường hợp sau: – Hỗ trợ mua lại thiết bị khi kết thúc Dự án. – Hỗ trợ mua lại thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng và muốn thay đổi cơ cấu...
Đọc Thêm

Đọc thêm